Vào lúc 7h sáng ,người đi xe đạp xuất phát từ A chuyển động thẳng đều với tốc độ 18km/h.Năm phút sau có một ô tô xuất phát từ A chuyển động đuổi theo

Question

Vào lúc 7h sáng ,người đi xe đạp xuất phát từ A chuyển động thẳng đều với tốc độ 18km/h.Năm phút sau có một ô tô xuất phát từ A chuyển động đuổi theo người đi xe đạp nói trên.Biết xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu,gia tốc có độ lớn 0,2m/s^2
a)Viết pt chuyển động của hai xe.Chọn mốc thời gian là lúc 7h sáng
b)Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-12-07T14:39:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:40:41+00:00

  Đáp án:

  Chọn gốc tọa độ ở \(A\) , chiều dương là chiều chuyển động từ \(A\) đến \(B\)
  Gốc thời gian là lúc \(7h\).
  Phương trình chuyển động
  + Xe \(A\) \(\left\{ \begin{array}{l}{x_{01}} = 0\\{v_1} = 18km/h = 5m/s\end{array} \right.\)
  \( \Rightarrow {x_1} = {x_{01}} + {v_1}t = 5t(m)\)
  + Xe ở \(B\) \(\left\{ \begin{array}{l}{x_{02}} = 0\\{v_{02}} = 0\\{a_2} = 0,2m/{s^2}\end{array} \right.\) (do xe chuyển động nhanh dần đều cùng chiều dương \(av > 0\))
  \( \Rightarrow {x_2} = {x_{02}} + {v_{02}}(t – 300) + \dfrac{1}{2}{a_2}{(t – 300)^2} = 0,1{(t – 300)^2}(m)\) (do xuất phát sau \(t’ = 5p = 300s\) )
  b) Hai xe gặp nhau khi
  \(\begin{array}{l}{x_1} = {x_2}\\ \Leftrightarrow 5t = 0,1{(t – 300)^2}\\ \Leftrightarrow 0,1{t^2} – 65t + 9000 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}t = 450s\\t = 200s(loai)\end{array} \right.\end{array}\)
  Vậy hai xe gặp nhau sau khi xe \(A\) xuất phát được \(450s = 7,5p\)
  Thay \(t\) tìm tọa độ xe

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )