Vật A có khối lượng m1 = 3(kg) đang chuyển động thẳng với tốc độ v1 = 4(m/s) thì va chạm với vật B có khối lượng m2 = 2(kg) đang chuyển động thẳng vớ

Question

Vật A có khối lượng m1 = 3(kg) đang chuyển động thẳng với tốc độ v1 = 4(m/s) thì va chạm với vật B có khối lượng m2 = 2(kg) đang chuyển động thẳng với tốc độ v = 4,5(m/s) . Sau va chạm hai vật dính vào nhau (va chạm mềm) . Tính tốc độ chuyển động chung của hai vật sau va chạm nếu :
a) ban đầu hai vật chuyển động ngược chiều .
b) ban đầu hai vật chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau . Tính độ lớn độ biến thiên động lượng của mỗi vật trong trường hợp này .

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-26T19:30:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:32:01+00:00

  a, 

  $\vec{v_1}$ ngược chiều $\vec{v_2}$ 

  $\Rightarrow m_1v_1 – m_2v_2= (m_1+m_2)v$ 

  $\Leftrightarrow v= \frac{m_1v_1-m_2v_2}{m_1+m_2}= 0,6 (m/s)$ 

  b, 

  $\vec{v_1}$ vuông góc $\vec{v_2}$ 

  $\Rightarrow (m_1v_1)^2+ (m_2v_2)^2= [(m_1+m_2)v]^2$ 

  $\Leftrightarrow v= \sqrt{\frac{(m_1v_1)^2+ (m_2v_2)^2}{(m_1+m_2)^2}}= 3 (m/s)$ 

  $\Delta P_1= P – P_1= m_1v – m_1v_1=  -3 (kg.m/s)$ 

  $\Delta P_2= P-P_2= m_2v – m_2v_2= -3 (kg.m/s)$

  0
  2021-10-26T19:32:04+00:00

  Đáp án:

   V=0,6m/s

  Giải thích các bước giải:

  a> ngược chiều: 
  \({P_1} – {P_2} = P’ <  =  > {m_1}.{v_1} – {m_2}.{v_2} = ({m_1} + {m_2}).V =  > V = \frac{{{m_1}.{v_1} – {m_2}.{v_2}}}{{{m_1} + {m_2}}} = \frac{{3.4 – 2.4,5}}{{3 + 2}} = 0,6m/s\)

  b> vật tốc sau: 
  \(P_1^2 + P_2^2 = {P^2} <  =  > {(3.4)^2} + {(2.4,5)^2} = {((3 + 2).V)^2} =  > V = 3m/s\)

  độ biến thiên động lượng: 
  \[\Delta {P_1} = {m_1}.(V – {v_1}) = 3.(3 – 4) =  – 3kg.m/s\]

  \[\Delta {P_1} = {m_1}.(V – {v_1}) = 2.(3 – 4,5) =  – 3kg.m/s\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )