Vật chuyển động động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính là 2m, quay đều mỗi giây hết 2 vòng. Tính chu kì, tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm

Question

Vật chuyển động động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính là 2m, quay đều mỗi giây hết 2 vòng. Tính chu kì, tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm

in progress 0
Caroline 1 tuần 2021-08-29T14:17:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:18:44+00:00

  $\text{Chu kì của vật}$

  $T=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{2}=0,5(s)$

  $\text{Tốc độ góc của vật}$

  $ω=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{0,5}=4\pi$

  $\text{Tốc độ góc}$

  $v=rω=0,5\pi.2=8\pi$

  $\text{Gia tốc hướng tâm}$

  $a_{ht}=\dfrac{v^{2}}{r}=\dfrac{(8\pi)^{2}}{2}=32\pi^{2}$

  0
  2021-08-29T14:18:49+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  T = 0,5s\\
  \omega  = 4\pi (rad/s)\\
  v = 8\pi (m/s)\\
  a = 32{\pi ^2}(m/{s^2})
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Chu kì của vật là:

  \(T = \dfrac{1}{2} = 0,5s\)

  Tốc độ góc là:

  \(\omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{0,5}} = 4\pi (rad/s)\)

  Tốc độ dài là:

  \(v = \omega r = 4\pi .2 = 8\pi (m/s)\)

  Gia tốc hướng tâm là:

  \(a = {\omega ^2}r = {(4\pi )^2}.2 = 32{\pi ^2}(m/{s^2})\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )