Vật chuyển động tròn đều có tần số 5Hz.Bán kính r=10cm.Xđ $a_{ht}$,$F_{ht}$ (m=1kg)

Question

Vật chuyển động tròn đều có tần số 5Hz.Bán kính r=10cm.Xđ $a_{ht}$,$F_{ht}$ (m=1kg)

in progress 0
Eden 2 năm 2021-08-20T03:23:42+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:25:23+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

       $f = 5 (Hz)$

       $r = 10 (cm) = 0,1 (m)$

       $m = 1 (kg)$

  Tốc độ góc của vật là:

       $ω = 2π.f = 2π.5 = 10π (rad/s)$

  Gia tốc hướng tâm của vật là:

       $a_{ht} = r.ω^2 = 0,1.(10π)^2 = 10π^2 (m/s^2)$

  Độ lớn lực hướng tâm là:

       $F_{ht} = a_{ht}.m = 10π^2.1 = 10π^2 (N)$

  0
  2021-08-20T03:25:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  w=2pif=2.3,14.5=31,4(rad/s)

  aht=w.w.r=3,14.31,4.0,1=98,596(m/s2)

  (chuyển động tròn không có Fht)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )