vẽ góc AOB =80 độ và tia OC nằm giữa hai tia OA và OB . biết góc AOC = 2/3 góc COB , tính số đo của góc AOC và góc COB

Question

vẽ góc AOB =80 độ và tia OC nằm giữa hai tia OA và OB . biết góc AOC = 2/3 góc COB , tính số đo của góc AOC và góc COB

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-07-11T13:36:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:37:14+00:00

  Số đo góc AOC là:

  80÷(2+3)×2=32 độ

  Số đó góc COB là:

  80-32=48 độ

  Vậy AOC=32 độ; COB=48 độ

  0
  2021-07-11T13:37:23+00:00

  * Trường hợp thứ nhất: Tia OD nằm khoảng giữa Tia OC và OB

  Theo đề bài OC nằm giữa OA và OB

  => Góc COB = góc AOB – góc AOC = 80– 30= 500
  Ta có OD nằm giữa OC và OB

  => Góc DOB = Góc COB – góc COD = 50– 10= 400

  Mà OD nằm giữa OA, OB (1)

  => Góc DOA = góc AOB – góc DOB = 800 – 40= 400

  => Góc DOA = góc DOB (2)

  từ (1)(2) => OD là phân giác góc AOB

  *Trường hợp thứ 2: Tia OD nằm giữa Tia OC,OA

  Ta có OD nằm giữa OC, OA

  => Góc AOD = góc AOC – góc DOC = 30– 10= 200

  OD nằm giữa OA, OB

  => Góc DOB = góc AOB – góc AOD = 800 – 20= 600

  Ta thấy góc AOD  góc DOB => OD không phải là tia phân giác góc AOB

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )