Ví dụ ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác Lênin

Question

Ví dụ ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác Lênin

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-16T13:50:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:51:46+00:00

  Chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ mật thiết với nhau đó là: triết học Mác — Lênin, kinh tế học chính trị Mác — Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

  0
  2021-09-16T13:51:49+00:00

  3 bộ phận cấu thành CN Mác Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhau nhưng đều nằm trong hệ thống lí luận khoa học giải phóng cấp vô sản , nhân dân lao đọng và tiến tới giải phóng toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột và bất công

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )