Vì sao có sự phân hoá của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?Giai cấp nào vươn lên cách mạng vì sao

Question

Vì sao có sự phân hoá của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?Giai cấp nào vươn lên cách mạng vì sao

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-21T08:05:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T08:07:28+00:00

  * Cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp sau chiến tranh làm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc, giai cấp công nhân phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.
  Giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất thời bấy giờ, sống và làm việc tập trung trong các hầm mỏ, đồn điền, các thành phố công nghiệp như Hà Nội, Hải Dương, Sài Gòn…
  – Giai cấp công nhân Việt Nam mang những đặc điểm riêng: Chịu áp bức bóc lột nặng nề nhất (3 tầng áp bức) nên có tinh thần cách mạng cao nhất; Có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân; Kế thừa truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất của dân tộc.
  – Sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác- Lênin, ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới.
  ⇒ Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.

  0
  2021-11-21T08:07:37+00:00

  sau ctranh ,dưới tác động của chính sách thống trị ,bóc lột của thực dân pháp ,sự phân hóa của xhooi ngày càng sâu sắc

  Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số bị đế quốc phong kiến bóc lột nặng nề bằng các thủ đoạn sưu cao thuế nặng, tô tức, bị cướp đoạt ruộng đất. Họ bị bần cùng và phá sản trên quy mô lớn.->phải vươn lên cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )