vì sao cuộc cách mạng 1905 đến 1907 đc gọi là cuộc cách mạng dân chủ tư bản kiểu mới?

Question

vì sao cuộc cách mạng 1905 đến 1907 đc gọi là cuộc cách mạng dân chủ tư bản kiểu mới?

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-08-31T02:45:27+00:00 1 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:46:36+00:00

  Sở dĩ gọi cách mạng Nga 1905 – 1907 là cuộc cách mạng dân chủ  kiểu mới là do phong trào này do giai cấp lãnh đạo (Lê -Nin) và Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga lãnh đạo,

  Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới. Sở dĩ như vậy là do:

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.

  – Đảng đưa ra Cương lĩnh cách mạng với những nội dung chủ yếu sau:

  + Nhiệm vụ: chủ yếu của Đảng là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thành lập chuyên chính vô sản.

  + Nhiệm vụ trước mắt là: đánh đổ chế độ Nga hoàng, thành lập nước cộng hòa, thi hành những cải cách dân chủ, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  – Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).

  – Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

  => Cách mạng 1905- 1907 đã làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )