Vì sao LLSX luôn luôn thay đổi? Và vì sao QHSX lại là yếu tố tĩnh, bảo thủ, thay đổi chậm..??

Question

Vì sao LLSX luôn luôn thay đổi? Và vì sao QHSX lại là yếu tố tĩnh, bảo thủ, thay đổi chậm..??

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-17T17:19:54+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:21:20+00:00

  – LLSX luôn luôn thay đổi vì công cụ sản xuất có thể hỏng hay hiện đại để theo kịp với thời đại và người lao động không cố định 

  – QHSX lại là yếu tố tĩnh, bảo thủ, thay đổi chậm vì mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất , là một trong những biểu hiện của quan hệ xã hội, giữ vai trò xuyên suốt trong quan hệ xã hội vì quan hệ sản xuất là quan hệ đầu tiên, quyết định những quan hệ khác

  0
  2021-08-17T17:21:22+00:00

  Quan hệ sản xuất là khái niệm chỉ mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, là một trong những biểu hiện của quan hệ xã hội, giữ vai trò xuyên suốt trong quan hệ xã hội vì quan hệ sản xuất là quan hệ đầu tiên, quyết định những quan hệ khác. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt:Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất Quan hệ tổ chức lao động sản xuất Quan hệ phân phối sản phẩm lao động

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )