Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản? ( Trả lời ngắn gọn )

Question

Vì sao nói chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản? ( Trả lời ngắn gọn )

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-12-07T14:41:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:42:38+00:00

  Vì :

  + Cuộc cách mạng này do quý tộc mới và tư sản đứng đầu.

  + Thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chỉ nghĩa tư bản pt.

  + Thiết lập 1 quốc gia tư sản độc lập.

  0
  2021-12-07T14:43:27+00:00

  Mục tiêu

  Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh

  Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

  Lực lượng cách mạng Quần chúng nhân dân

  Giai cấp lãnh đạo Tư sản, chủ nô

  Hình thức Chiến tranh giành độc lập

  Kết quả

  Giải phóng dân tộc

  Xác lập chế độ Cộng hòa liên bang và phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )