=-VÌ SAO TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT PHÁP LẠI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NHẸ , HẠN CHẾ CÔNG NGHIỆP NẶNG ? mọi ngư

Question

—-VÌ SAO TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT PHÁP LẠI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NHẸ , HẠN CHẾ CÔNG NGHIỆP NẶNG ?
mọi người giúp mik vs nha cảm ơn trc ạ

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-06T14:32:59+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:34:05+00:00

   Để cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

  Một trong những đặc điểm trong phương thức thống trị của thực dân cũ là tập trung khai thác, bóc lột triệt để thuộc địa mà không đầu tư phát triển kinh tế thuộc địa. Bởi khi kinh tế thuộc địa, trong đó có Việt Nam phát triển sẽ càng dễ dàng hơn đấu tranh lật đổ ách thống trị của chính quốc, đặc biệt là công nghiệp nặng. Chính vì thế, trong hai cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) và lần thứ hai (1919 – 1929) Pháp đều hạn chế phát triển công nghiệp nặng nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế Pháp.

  0
  2021-10-06T14:34:37+00:00

  Trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam vì :

  + Nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp

  + Muốn biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )