Vị tướng chỉ huy quân và dân bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là A: Nguyễn Tri Phương. B: Hoàng Diệu.

Question

Vị tướng chỉ huy quân và dân bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là
A:
Nguyễn Tri Phương.
B:
Hoàng Diệu.
C:
Phan Đình Phùng.
D:
Tôn Thất Thuyết.
17
Triều đình Nguyễn đầu hàng hoàn toàn trước thực dân Pháp khi
A:
Pháp tấn công thành Hà Nội (1882).
B:
triều đình Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883) và Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).
C:
phong trào Cần vương (1896) thất bại.
D:
Pháp tấn công và xâm chiếm cửa biển Thuận An (1883).
18
Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng trong những năm 1858 – 1859 đã
A:
bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.
B:
buộc Pháp phải rút quân về nước.
C:
xây dựng quân của triều đình lớn mạnh.
D:
tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Pháp.
19
Điều kiện xã hội làm nảy sinh khuynh hướng đấu tranh mới ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A:
sự tăng cường bóc lột của Pháp.
B:
sự xuất hiện tầng lớp tư sản và tiểu tư sản.
C:
ảnh hưởng của Duy tân Minh Trị.
D:
sự phân hóa của giai cấp nông dân.
20
Hạn chế lớn nhấn của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là

A:
thiếu một lực lượng lãnh đạo tiên tiến.
B:
hậu cần thiếu thốn, trang thiết bị thô sơ.
C:
thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất.
D:
chưa động viên được các tầng lớp xã hội tham gia.

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-16T01:29:09+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:30:25+00:00

  A Nguyễn Tri Phương

  17B

  18A

  19C

  20A

  0
  2021-10-16T01:30:30+00:00

  Vị tướng chỉ huy quân và dân bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) là 
   A:
   Nguyễn Tri Phương.
   B:
   Hoàng Diệu.
   C:
   Phan Đình Phùng.
   D:
  Tôn Thất Thuyết.
  17
  Triều đình Nguyễn đầu hàng hoàn toàn trước thực dân Pháp khi
   A:
  Pháp tấn công thành Hà Nội (1882).
   B:
   triều đình Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883) và Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).
   C:
   phong trào Cần vương (1896) thất bại.
   D:
   Pháp tấn công và xâm chiếm cửa biển Thuận An (1883).
  18
  Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng trong những năm 1858 – 1859 đã 
   A:
   bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.
   B:
   buộc Pháp phải rút quân về nước.
   C:
   xây dựng quân của triều đình lớn mạnh.
   D:
  tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Pháp.
  19
  Điều kiện xã hội làm nảy sinh khuynh hướng đấu tranh mới ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất là
   
   A:
   sự tăng cường bóc lột của Pháp.
   B:
  sự xuất hiện tầng lớp tư sản và tiểu tư sản.
   C:
   ảnh hưởng của Duy tân Minh Trị.
   D:
   sự phân hóa của giai cấp nông dân.
  20
  Hạn chế lớn nhấn của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là 
   
   A:
   thiếu một lực lượng lãnh đạo tiên tiến.
   B:
   hậu cần thiếu thốn, trang thiết bị thô sơ.
   C:
  thiếu tổ chức và lãnh đạo không thống nhất.
   D:
   chưa động viên được các tầng lớp xã hội tham gia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )