Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số trong đó có một thừa số bằng 10.72 + 294 + 138 + 16

Question

Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số trong đó có một thừa số bằng 10.
72 + 294 + 138 + 16

in progress 0
Eloise 7 tháng 2021-05-30T07:02:19+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-30T07:03:54+00:00

  Đáp án: `52xx10`

  Giải thích các bước giải:

  `72+294+138+16`

  `=(72+138)+(294+16)`

  `=210+310`

  `=520`

  `=52xx10`

  Vậy biểu thức đó được viết dưới dạng tích hai thừa số trong đó có một thừ số bằng `10` như sau: `52xx10`

  0
  2021-06-30T07:04:18+00:00

  Đáp án:

  `= 52 × 10 `

  Giải thích các bước giải:

  `72 + 294 + 138 + 16`

  `= (72 + 138) + (294 + 16) ` 

  `= 210 + 310 `

  `= 520 `

  `= 52 × 10 `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )