Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu $9x^{2}$ – $6x^{}$ +1

Question

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu
$9x^{2}$ – $6x^{}$ +1

in progress 0
Aubrey 4 tuần 2021-08-18T16:50:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:51:57+00:00

  `9x^2-6x+1`

  `=(3x)^2-2*3x*1+1^2`

  `=(3x-1)^2`

  0
  2021-08-18T16:52:25+00:00

  Đáp án: $(3x-1)^{2}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

  $9x^{2}$ – 6x + 1 

  = $(3x)^{2}$ – 2 . 3x + $1^{2}$ 

  = $(3x-1)^{2}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )