Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng: $2xy^{2}$ + $x^{2}$$y^{4}$ + 1

Question

Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương một tổng:
$2xy^{2}$ + $x^{2}$$y^{4}$ + 1

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-08-31T06:47:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:49:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x²y^4 +2xy^2+1=(xy^2)^2+ 2.xy^2.1+1^2=(xy^2+1)²

  0
  2021-08-31T06:49:23+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Đáp án:

  $(xy² + 1)²$

  Giải thích các bước giải:

      $2xy² + x²y⁴ + 1$

  $= (xy²)² + 2xy² + 1$

  $= (xy² + 1)²$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )