Viết các PTHH thực hiện sơ đồ biến hoá sau S —so2—so3—h2so4—fe2(so4)3—fe(OH)3—fe2O3—fe Giúp mình vs ạ

Question

Viết các PTHH thực hiện sơ đồ biến hoá sau
S —so2—so3—h2so4—fe2(so4)3—fe(OH)3—fe2O3—fe
Giúp mình vs ạ

in progress 0
Jasmine 14 phút 2021-10-08T07:26:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:27:21+00:00

  Đáp án:

  $S + O2 -to-> SO2$

  $2SO2 + O2 <-to, V2O5-> 2SO3$

  $SO3 + H2O –> H2SO4$

  $2Fe + 6H2SO4 –> Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O$ 

  $Fe2(SO4)3 + 6NaOH –> 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4$ 

  $2Fe(OH)3 -to-> Fe2O3 + 3H2O$

  $Fe2O3 + 3H2 -to-> 2Fe + 3H2O$

  0
  2021-10-08T07:27:32+00:00

  $S+O_2\xrightarrow{t^o} SO_2$

  $2SO_2+O_2\xrightarrow{t^o,V_2O_5} 2SO_3$

  $SO_3+H_2O\xrightarrow{} H_2SO_4$

  $2Fe+6H_2SO_4\xrightarrow{t^o} Fe_2(SO_4)_3+6H_2O+3SO_2$

  $Fe_2(SO_4)_3+3NaOH\xrightarrow{} 3Na_2SO_4+Fe(OH)_3$

  $2Fe(OH)_3\xrightarrow{t^o} Fe_2O_3+3H_2O$

  $Fe_2O_3+3H_2\xrightarrow{t^o} 2Fe+3H_2O$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )