viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 123 thành một số tự nhiên. Hỏi số tự nhiên đó có bao nhiêu chữ số ? Nhanh nha mình đang gấp lắm

Question

viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 123 thành một số tự nhiên. Hỏi số tự nhiên đó có bao nhiêu chữ số ?
Nhanh nha mình đang gấp lắm

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-11T05:35:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T05:36:38+00:00

  Từ `1` đến `9` có `(9-1)/1+1=9` số. Mỗi số có `1` chữ số.

  Vậy từ `1` đến `9` có `9xx1=9` chữ số.

  Từ `10` đến `99` có `(99-10)/1+1=90` số. Mỗi số có `2` chữ số.

  Vậy từ `10` đến `99` có `90xx2=180` chữ số.

  Từ `100` đến `123` có `(123-100)/1+1=24` số. Mỗi số có `3` chữ số.

  Vậy từ `100` đến `123` có `24xx3=72` chữ số.

  Vậy suy ra từ `1` đến `123` có:

  `9+180+72=261` chữ số.

  Đáp số: `261` chữ số.

  0
  2021-10-11T05:37:25+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Từ 1 đến 9 có số chữ số là: 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có số chữ số là: [(99 – 10) + 1] x 2 = 180 (chữ số)

  Từ 100 đến 123 có số chữ số là: [(123-100)+1]*3=72(chữ số)

  Số tự nhiên đó có số chữ số là : 9+180+72=261(chữ số)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )