Viết các tích sau dưới dạng 1 lũy thừa: 5.125.625 10.100.1000.100000 27^4 . 81^10

Question

Viết các tích sau dưới dạng 1 lũy thừa:
5.125.625
10.100.1000.100000
27^4 . 81^10

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-13T03:06:29+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:08:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Viết các tích sau dưới dạng 1 lũy thừa:

  5.125.625=5.5^3.5^4=5^8

  10.100.1000.100000= 10^1.10^2.10^3.10^5=10^11

  27^4 . 81^10=(3^3)^4.3^4=3^12.3^40=3^52       

   

  0
  2021-07-13T03:08:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  + ) 5 . 125 . 625

  = 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5

  = $5^{8}$

  + ) 10 . 100 . 1000 . 100000

  = 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10

  = $10^{11}$ 

  + ) $27^{4}$ . $81^{10}$ 

  = $3^{12}$ . $3^{40}$ 

  = $3^{52}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )