viết câu lệnh lặp for do tính tổng các số từ 1 đến 15.

Question

viết câu lệnh lặp for do tính tổng các số từ 1 đến 15.

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-07-23T09:05:19+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T09:06:55+00:00

  Program hoidap;

  Uses crt;
  Var S, i: integer;
  Begin
  Clrscr;

  s:=0;
  for i:=1 to 15 do s:=s+i;
  write(‘s=‘,s);
  readln;

  End.

  0
  2021-07-23T09:07:17+00:00

  Program viet_chuong_trinh_tinh_tong;
  Uses Crt; 
  Var i,s:integer; 
  Begin 
  Clrscr; 
  i:=2; 
  While (i>1) and (i<=15) do 
  Begin 
  s:=s+i; 
  i:=i+2; 
  End; 
  Writeln(S); 
  Readln; 
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )