Viết cấu tạo hoàn chỉnh nhập vào địa 4 môn toán Lý Hóa tin tính điểm trung bình của 4 môn đó và xuất kết quả ra màn hình

Question

Viết cấu tạo hoàn chỉnh nhập vào địa 4 môn toán Lý Hóa tin tính điểm trung bình của 4 môn đó và xuất kết quả ra màn hình

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-03T23:08:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:09:39+00:00

  uses crt;
  var dtb:real;
      a,b,c,d:longint;
  begin
  clrscr;
  repeat
    write(‘Nhap diem mon toan (1->10): ‘);readln(a);
    write(‘Nhap diem mon ly (1->10): ‘);readln(b);
    write(‘Nhap diem mon hoa (1->10): ‘);readln(c);
    write(‘Nhap diem mon tin (1->10): ‘);readln(d);
  until (0<a) and (0<b) and (0<c) and (0<d)
    and (11>a) and (11>b) and (11>c) and (11>d);
  dtb:=(a+b+c+d)/4;
  writeln(‘Diem trung binh cac mon: ‘,dtb:0:2);
  readln;
  end.

  0
  2021-08-03T23:09:41+00:00

  program Bai_tap;

  uses Crt ;

  var a,b,c,d,DTB:real;

  begin

  writeln(‘Nhap diem dia:’);

  readln(a);

  writeln(‘Nhap diem ly:’);

  readln(b);

  writeln(‘Nhap diem hoa:’);

  readln(c);

  writeln(‘Nhap diem tin:’);

  readln(c);

  DTB:=(a+b+c+d)/4;

  writeln(‘Diem trung binh =’,DTB:6:2);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )