Viết chi tiết các thì hiện tại đã học

Question

Viết chi tiết các thì hiện tại đã học

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-06T03:15:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T03:16:59+00:00

  1. The present simple( Thì Hiện tại đơn)

  – Dùng để diễn tả một chân lí, một sự thật hiển nhiên 

  – Dùng để diễn tả một thói quen lặp đi lặp lại

  – Dùng để diễn tả lịch trình, thời gian biểu

  * Công thức với tobe:

  (+) S + am/is/are….

  (-) S + am/is/are + not….

  (?) Am/Is/Are + S…..?

  * Công thức với động từ thường:

  (+) S + V(s,es)…….

  (-) S + don’t/doesn’t + V………

  (?) Do/Does + S + V………?

  * Dấu hiệu

  – always, usually, often, sometimes, never

  – in the morning/afternoon/evening

  – once/twice/3 times

  – every + N(day, week, month…)

  2. The present perfect ( Thì Hiện tại hoàn thành)

  – Diễn tả hành động vừa mới xảy ra và còn kết quả, dấu hiệu ở hiện tại

  – Dùng để diễn tả hành động bắt đầu trong quá khứ và còn tiếp diễn đến hiện tại

  * Công thức

  (+) S + have/has + V PII

  (-) S + haven’t/hasn’t + VPII

  (?) Have/Has + S + VPII?

  * Dấu hiệu:

  – since + mốc thời gian

  – for + khoảng thời gian

  – already, just, yet, so far, twice, ever, recently, up to now, until now, lately, never, up to present

  3. The present progressive( Thì Hiện tại tiếp diễn)

  – Diễn tả sự việc, hành động xảy ra trong lúc nói hoặc song song với hành động hiện tại

  – Diễn tả một sự việc, hành động đang xảy ra trong một giai đoạn bao gôm hiện tại

  – Diễn tả một ý định sẽ làm trong tương lai

  * Công thức

  (+) S + am/is/are + Ving

  (-) S + am/ is/are + not + Ving

  (?) Am/Is/Are + S + Ving?

  * Dấu hiệu

  – Look! , Listen!…

  – now, at the moment

  – at the present

  – at this time, right now

  0
  2021-10-06T03:17:12+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  1. Would you like + $V_{1}$ 

  Why don’t we + $V_{1}$

  Let’s + $V_{1}$

  2. What about + $V_{ing}$?

  How about + $V_{ing}$?

  3. Want + to $V_{1}$

  Have to/has + $V_{1}$

  Must + $V_{1}$

  4. Simple present: S + V + O

  5. Simple past: S + was/were + $V_{2}$ + O

  6. Simple Present Continuous: S + be + $V_{ing}$ + O

  7. Simple Past Continuous: S + was/were + $V_{ing}$ + O

  8. Used to: S + used to + $V_{1}$ + O

  9. Take/spend: It + take/took + $O_{sb}$ + time + to $V_{1}$

  10. Will: S + will + $V_{1}$ + O

  11. Reported speech:

  * Yes no question: S + asked + O + if/whether + S + $V_{quá khứ}$ + O

  * Advice: S + said + S + should + $V_{1}$ + O

  * Command: S + told + O + to $V_{1}$/ not to $V_{1}$ + O

  * Wh_question: S + asked + O + wh + S + $V_{quá khứ}$ + O

  * Statement: S + told + O + that + S + $V_{quá khứ}$ + O

  12. Would you mind + $V_{ing}$?

  13. Present Perfect: S + have/has + $V_{3/ed}$ + O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )