viết chương tính S=(1+2+..+n)/1*2*-*n

Question

viết chương tính S=(1+2+..+n)/1*2*….*n

in progress 0
Eva 1 năm 2021-07-24T18:10:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:12:27+00:00

  uses crt;
  var s,t,ti:real; n,i:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     ti:=1;
     for i:=1 to n do begin t:=t+i; ti:=ti*i; end;
     s:=t/ti;
     writeln(‘S=’,s:0:5);
  readln
  end.

  0
  2021-07-24T18:12:28+00:00

  uses crt;
  var n,i:integer;
      s1,s2:qword;
      s:extended;
  BEGIN
          clrscr;
          write(‘Nhap n:’); readln(n);
          s1:=0; s2:=1;
          for i:=1 to n do
                  s1:=s1+i;
          for i:=2 to n do
                  s2:=s2*i;
          s:=s1/s2;
          write(‘S=’,s:0:25);
          readln
  END.

  Chúc bạn học tốt.

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )