Viết chương trình bằng kiểu mảnh Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím mảng A gồm 100 phần tử thuộc kiểu nguyên. Tính và đưa ra màn hình tổng các

Question

Viết chương trình bằng kiểu mảnh
Bài 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím mảng A gồm 100 phần tử thuộc kiểu nguyên. Tính và đưa ra màn hình tổng các số nguyên dương trong mảng.
Bài 2: Hãy viết chương trình tìm phần tử lớn nhất của dãy A gồm N phần tử thuộc kiểu nguyên a1, a2, …., aN (n≤100).

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2021-08-22T01:49:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:51:26+00:00

  Bài 2:

  Var a:array[1..100] of integer;

        i,n,max:integer;

        begin

          write(‘nhap so phan tu cua mang:’);readln(n);

          for i:=1 to n do

          begin

            write(‘a[‘,i,’]=’);readln(a[i]);

           end;

           max:=a[1];  

           for i:=2 to n do

           if a[i]>max then max:=a[i];

           writeln(‘phan tu lon nhat:’,max);

        readln

        end.           

  0
  2021-08-22T01:51:46+00:00

  Bài 1:

  program Min;
  uses crt;
  var A:array[1..100] of longint;
      S,i:longint;
  begin
     clrscr;
     for i:=1 to 100 do 
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);
        readln(A[i]);
     end;
     for i:=1 to 100 do
     if A[i]>0 then S:=S+A[i];
     readln
  end.

  Bài 2:

  program Min;
  uses crt;
  var A:array[1..100] of longint;
      i,n,max:longint;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap n (n<=100): ‘); readln(n);
     for i:=1 to n do 
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);
        readln(A[i]);
     end;
     max:=A[1];
     for i:=2 to n do
     if max<A[i] then max:=A[i];
     write(‘Phan tu lon nhat la: ‘,max);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )