Viết chương trình cho phép nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3.

Question

Viết chương trình cho phép nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ nhập 3,
5, 7 thì in ra 7, 5, 3.

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-19T09:58:51+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:59:52+00:00

  Hướng dẫn:
  – Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
  – Dùng mảng để lưu các số vừa nhập.
  – Cho i chạy từ n về 1 để in các số vừa nhập.
  .Mã chương trình:
  Program mang_1;
  uses crt;
  var n, i: integer;
   M: array[1..100] of real;
  Begin
   write(‘Nhap so n: ‘);readln(n);
   for i:=1 to n do
   Begin
   write(‘M[‘,i,’]=’); readln(M[i]);
   end;
   for i:= n downto 1 do write(m[i],’ ,’);
   readln
  end

  @ kha @ i love you

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )