Viết chương trình có một chuỗi kí tự gồm chữ cái, chữ số và khoảng cách và thực hiện: a. Trong chuỗi kí tự có bao nhiêu kí tự số? b. Tính tổng các ch

Question

Viết chương trình có một chuỗi kí tự gồm chữ cái, chữ số và khoảng cách và thực hiện:
a. Trong chuỗi kí tự có bao nhiêu kí tự số?
b. Tính tổng các chữ số.
c. Xuất ra tất cả kí tự chữ có trong chuỗi theo thứ tự vừa nhập.

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-07-30T03:46:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:48:06+00:00

  var s:string;

  i,d,x,t:longint;

  begin

  readln(s);d:=0;

  t:=0;

  for i:=1 to length(s) do

  if s[i] in [‘0’..’9′] then begin val(s[i],x);t:=t+x;inc(d);end;

  writeln(d);

  writeln(t);

  for i:=1 to length(s) do

  if s[i]in[‘0’..’9′] then delete(s,i,1);

  write(s);

  readln

  end.

  cái này mình làm luôn nên chưa test nha!

  0
  2021-07-30T03:48:31+00:00

  Program NN;
  Uses crt;
  Var St: String;
      i,d,t: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap St: ‘); Readln(St);
          d:=0; t:=0;
          For i:=1 to length(St) do
          Begin
                  If St[i] in [‘0’..’9′] then
                  Begin
                          inc(d);
                          t:=t+ord(St[i])-48;
                  End;
          End;
          Writeln(d);
          Writeln(t);
          For i:=1 to length(St) do
                  If St[i] in [‘0’..’9′] then Delete(St,i,1);
          Write(St);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )