Viết chương trình con thủ tục tính tổng 2 số a và b

Question

Viết chương trình con thủ tục tính tổng 2 số a và b

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-08-13T13:45:54+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:47:32+00:00

  uses crt;
  var a,b,s:integer;
  procedure tong(m,n:integer);
  begin s:=a+b; write(‘Tong la: ‘,s); end;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap a: ‘); readln(a);
     write(‘Nhap b: ‘); readln(b);
     tong(a,b);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )