viết chương trình dùng 4 phím mũi tên điều khiển cái máy bay có dạng =|-

Question

viết chương trình dùng 4 phím mũi tên điều khiển cái máy bay có dạng =|-

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-07-25T21:42:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:43:05+00:00

  uses crt;
  var kt: char;
  x,y,mau:byte;
  i: longint;
  begin
   clrscr;
    x:=10;
    y:=10;
    gotoxy (x,y);
    writeln (‘=|-‘);
    repeat
    { randomize;
     mau:=random (17);
     if mau=0 then
     mau:=random (17);
     textcolor (mau); }
     if keypressed then
      kt:=readkey;
       if kt=#72 then    {len}
        begin
         y:=y-1;
         clrscr;
         gotoxy (x,y);
         writeln (‘=|-‘);
         delay (100);
        end;
       if kt=#80 then    {xuong}
        begin
         y:=y+1;
         clrscr;
         gotoxy (x,y);
         writeln (‘=|-‘);
         delay (100);
        end;
        if kt=#77 then    {phai}
         begin
          x:=x+1;
          clrscr;
          gotoxy (x,y);
          writeln (‘=|-‘);
          delay (50);
         end;
        if kt=#75 then       {trai}
         begin
          x:=x-1;
          clrscr;
          gotoxy (x,y);
          writeln (‘=|-‘);
          delay (50);
         end;
         if x=78 then
          begin
           delay (7);
           x:=1;
          end;
         if y=25 then
          begin
           delay (7);
           y:=1;
          end;
       until kt=#27;
        if kt=#27 then halt(1);
   readln;
  end.

  viet-chuong-trinh-dung-4-phim-mui-ten-dieu-khien-cai-may-bay-co-dang

  0
  2021-07-25T21:44:01+00:00

  uses crt;
  var x,y:longint; k:string;
  begin
  clrscr;
  x:=10; y:=10;
     repeat
        if keypressed then k:=readkey;
        if (k=’w’)and(y<>0) then
           begin
              dec(y);
              clrscr;
              gotoxy(x,y);
              write(‘=|-‘);
              delay(100);
           end;
        if (k=’a’)and(x<>0) then
           begin
              dec(x);
              clrscr;
              gotoxy(x,y);
              write(‘-|=’);
              delay(100);
           end;
        if (k=’d’) then
           begin
              inc(x);
              clrscr;
              gotoxy(x,y);
              write(‘=|-‘);
              delay(100);
           end;
        if (k=’s’) then
           begin
              inc(y);
              clrscr;
              gotoxy(x,y);
              write(‘=|-‘);
              delay(100);
           end;
        if k=#27 then break;
     until 1=2;
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )