viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không khi biết 3 cạnh của tan giác đó gợi ý nhập 3 cạnh của tam giác vào 3 biến a,b,c n

Question

viết chương trình xét xem một tam giác có là tam giác đều hay không khi biết 3 cạnh của tan giác đó
gợi ý
nhập 3 cạnh của tam giác vào 3 biến a,b,c
nếu a=b và b=c thì tam giác ABC là tam giác đều ngược lại không là tam giác đều

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-24T20:44:51+00:00 2 Answers 306 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:46:14+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var a,b,c:integer;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap do dai ba canh cua tam giac: ‘); readln(a,b,c);

     if (a=b) and (a=c) and (b=c) then write(‘Day la tam giac deu’);

                                                                 else write(‘Day khong la tam giac deu’);

  readln;

  end.

  Học tốt!

  0
  2021-08-24T20:46:17+00:00

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var a,b,c: extended;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap do dai 3 canh cua tam giac: ‘); Read(a,b,c);
          If (a=b) and (b=c) then Write(‘Tam giac deu’)
          Else Write(‘Khong phai tam giac deu’);
          Readln;
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )