viết chương trình in ra 5 chữ A

Question

viết chương trình in ra 5 chữ A

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-07-10T12:13:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:15:10+00:00

  program ;

  uses crt;

  var i:integer;

  begin clrscr;

     for i:=1 to 5 do

       begin

          writeln(‘A’);

         end;

  readln;

  end.

  Vote 5 sao bạn nhé

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-10T12:15:39+00:00

  program lap;

  uses crt;

  var i: integer;

  begin

  for i:= 1 to 5 do write (‘A’);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )