Viết chương trình in ra nội dung và kết quả của phép toán sau: a,2*3+4=? b,9^2+10

Question

Viết chương trình in ra nội dung và kết quả của phép toán sau:
a,2*3+4=?
b,9^2+10

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-08-04T20:03:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:04:46+00:00

  program ct;

  uses crt;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘2*3+4=’,2*3+4);

  writeln(‘9^2+10=’,9*9+10);

  readln

  end.

  0
  2021-08-04T20:04:55+00:00

  uses crt;
  begin
  clrscr;
      writeln(‘a) 2*3+4=’,2*3+4);
      writeln(‘b) 9^2+10=’,9*9+10);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )