viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số được nhập từ bàn phím

Question

viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số được nhập từ bàn phím

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-07-20T18:44:45+00:00 2 Answers 532 views 0

Answers ( )

  -4
  2021-07-20T18:46:23+00:00

  program tim_so_lon_hon;

  uses crt;

  var x,y:real;

  begin

       clrscr;

        write(‘nhap so x’);

        readln(x);

        write(‘nhap so b’);

        readln(b);

        if a<b then writeln(‘so lon hon la:’,b) else writeln(‘so lon hon la:’,a);

        readln;

  end.

  0
  2021-07-20T18:46:44+00:00

  program so_lon;

  uses crt;

  var n,m:integer;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap so thu nhat: ‘);  readln(n);

         write(‘Nhap so thu hai: ‘);  readln(m);

         if m=n then write(‘Hai so bang nhau’)

                else if n>m then write(‘So thu nhat lon hon’)

                else write(‘So thu hai lon hon’);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )