viết chương trình kiểm tra xem n có phải thừa số nguyên tố hay không

Question

viết chương trình kiểm tra xem n có phải thừa số nguyên tố hay không

in progress 0
Adalynn 5 tháng 2021-07-10T19:20:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:21:22+00:00

  uses crt;
  var n:longint;
  function nt(n:longint):boolean;
  var i:longint;
  begin
      if n<2 then exit(false);
      for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
         if n mod i = 0 then exit(false);
      exit(true);
  end;
  begin
      clrscr;
      readln(n);
      if nt(n)=true then write(n,’ la thua so nguyen to’)
         else write(n,’ khong phai la thua so nguyen to’);
  readln;
  end.

  0
  2021-07-10T19:21:35+00:00

  Uses crt;
  Var n:longint;
  Function nt(n:longint):boolean;
  Var i:longint;
  Begin
  If n<=1 then exit(false) else
  For i:=2 to (N div 2)+1 Do
  If (N mod i=0)And(I<>N) then exit(false);
  Exit(true);
  End;
  Begin
  Clrscr;
  Readln(n); Writeln(nt(n));
  Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )