Viết chương trình nhập 1 số nguyên x tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến x

Question

Viết chương trình nhập 1 số nguyên x tính tổng bình phương các số lẻ từ 1 đến x

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-07-16T12:34:43+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:35:49+00:00

  Nếu bạn học Pascal thì code đây ạ. 

  viet-chuong-trinh-nhap-1-so-nguyen-tinh-tong-binh-phuong-cac-so-le-tu-1-den

  0
  2021-07-16T12:36:14+00:00

  program tong_binhphuong_sole;
  uses crt;
  var n,i:integer;
       t:longint;
  begin
         clrscr;
         write(‘Nhap n: ‘);  readln(n);
         t:=0;
         for i:=1 to n do
                if i mod 2=1 then t:=t+i*i;
         write(‘Tong binh phuong cac so le tu 1 den ‘,n,’ la: ‘,t);
         readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )