Viết chương trình nhập xâu . In hoa kos tự thứ 2 của xâu vừa nhập

Question

Viết chương trình nhập xâu . In hoa kos tự thứ 2 của xâu vừa nhập

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-07-19T11:25:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:26:16+00:00

  program phuongt;
  uses crt;
     var s: string;
  begin
               clrscr;
               write(‘Nhap xau s = ‘); readln(s);
               s[2]:=upcase(s[2]);
               write(‘Xau moi: ‘, s);
               readln
  end.

  0
  2021-07-19T11:26:33+00:00

  var s: string;

  Begin

      Write(‘nhap xau: ‘); readln(s);

      S[2]:=upcase(s[2]);

     Write(s);

     Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )