viết chương trình nhập bào biến mảng điểm môn tin học và in ra màng hình cho n học sinh .với n và điểm môn học nhập từ bàn phím giúp với ạ!

Question

viết chương trình nhập bào biến mảng điểm môn tin học và in ra màng hình cho n học sinh .với n và điểm môn học nhập từ bàn phím
giúp với ạ!

in progress 0
Iris 2 năm 2021-08-09T02:08:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:10:12+00:00

  Program tin; 

  var a: array[1..100] of integer; 

        i, n: integer; 

  begin

   repeat

    Write(‘So hoc sinh: ‘); readln(n);

    until n > 0; 

   For i:=1 to n do 

    begin

      write(‘a[‘,i,’]=’); readln(a[i]); 

    end; 

   writeln(‘Diem cua’,n,’hoc sinh la: ‘);

   For i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);

   Readln

  End.

  0
  2021-08-09T02:10:23+00:00

  Program diemtin;

  uses crt;

  var diem : array[1..100] of integer;

  n,i : integer;

  begin clrscr;

  write(‘Nhap so hoc sinh la :’); readln(n);

  For i:=1 to n do begin

  write(‘Nhap diem mon Tin cua hoc sinh thu ‘,i,’ la :’); readln(diem[i]);

  end;

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )