Viết Chương trình nhập dãy số A gồm n số ( n<= 100). Tính tổng và đưa ra màn hình tổng các số lẻ trong dãy A

Question

Viết Chương trình nhập dãy số A gồm n số ( n<= 100). Tính tổng và đưa ra màn hình tổng các số lẻ trong dãy A

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-07-21T01:13:00+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:14:30+00:00

  var a:array[1..100] of integer;

        N, i: byte;

        S: integer;

  Begin

          Write(‘nhap n = ‘); readln(n);

          S:=0;

          For i:=1 to n do 

                Begin

                      Write(‘nhap a[‘,i,’] = ‘);

                      readln(a[i]);

                     If a[i] mod i <> 0 then s:=s+a[i];

                End;

          Write(‘tong so le: ‘, s);

          Readln

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )