Viết chương trình nhập điểm học kì môn tin cho N học sinh và in ra màn hình. Với N là điểm kiểm tra được nhập từ bàn phím Mk đang cần gấp

Question

Viết chương trình nhập điểm học kì môn tin cho N học sinh và in ra màn hình. Với N là điểm kiểm tra được nhập từ bàn phím
Mk đang cần gấp

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-15T11:36:32+00:00 3 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:37:39+00:00

  uses crt;

  var a: array[1..100] of real;

  i,n: integer;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap n: ‘);  readln (n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write (‘nhap diem cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);  readln (a[i]);

  end;

  writeln (‘diem vua nhap: ‘);

  for i:=1 to n do write (a[i],’  ‘);

  readln;

  end.

  end;

  0
  2021-07-15T11:37:46+00:00

  uses crt;

  var a: array[1..100] of real;

  i,n: integer;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap n: ‘);  readln (n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write (‘nhap diem cua hoc sinh thu ‘,i,’: ‘);  readln (a[i]);

  end;

  writeln (‘diem vua nhap: ‘);

  for i:=1 to n do write (a[i],’  ‘);

  readln;

  end.

  0
  2021-07-15T11:38:22+00:00

  program bai_giai;

  uses crt;

  var A:array[1..1000] of real;

        n,i:integer;

  begin

        clrscr;

        write(‘Nhap N: ‘);  readln(n);

        for i:=1 to n do

              begin

                    write(‘Nhap diem thi ban thu ‘,i,’: ‘);  readln(A[i]);

              end;

        writeln(‘DANH SACH DIEM: ‘);

        for i:=1 to n do write(A[i]:0:2);

        readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )