Viết chương trình nhập hai xâu kí tự. In ra độ dài từng xâu và tổng độ dài hai xâu

Question

Viết chương trình nhập hai xâu kí tự. In ra độ dài từng xâu và tổng độ dài hai xâu

in progress 0
Mary 1 năm 2021-08-19T18:56:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:57:47+00:00

  var a,b:string;

  begin

  write(‘Nhap xau 1: ‘); readln(a);

  write(‘Nhap xau 2: ‘); readln(b);

  write(‘Do dai xau 1 la: ‘,length(a));

  write(‘Do dai xau 2 la: ‘,length(b));

  write(‘Tong do dai 2 xau la: ‘,length(a)+length(b));

  readln

  end.

  0
  2021-08-19T18:58:36+00:00

  Program Hotboy ;

  uses crt;

  var h,o:string;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘Nhap xau thu nhat’); readln(h);

  Writeln(‘do dai xau thu nhat ‘,length(h));

  writeln(‘Nhap xau thu hai ‘);readln(o);

  writeln(‘Do dai xau thu hai la: ‘,length(o));

  writeln(‘Tong do dai cua hai xau la: ‘,length(h)+length(o));

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )