Viết Chương trình nhập hai số nguyên a và b (a

Question

Viết Chương trình nhập hai số nguyên a và b (a

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-05T16:15:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:16:48+00:00

  var a,b,i:longint;
  function nt(a:longint):boolean;
  var i:longint;
  begin
     i:=2;
     while(a>1)and(a mod i<>0)do inc(i);
     nt:=i=a;
  end;
  begin
     repeat
        write(‘a,b=’);readln(a,b);   writeln;
     until a<b;
     write(‘Cac so nguyen to tu ‘,a,’ den ‘,b,’: ‘);
     for i:=a to b do if nt(i) then write(i,’ ‘);
  readln
  end.

  0
  2021-08-05T16:16:49+00:00

  var a,b: integer;
  i: integer;
  Function nt(n:integer):boolean;
  var i:integer;
  begin
  nt:=false;
  for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
  if n mod i=0 then exit;
  if n<2 then exit;
  nt:=true;
  end;
  begin
  repeat
  write(‘Nhap a truoc, b sau: ‘); read(a,b);
  until a<b;
  writeln(‘Cac so nguyen to tim duoc: ‘);
  for i:=a to b do if nt(i) then write(i,’ ‘);
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )