Viết chương trình nhập mảng số nguyên A1,..,An(N<=150).In mảng A.Tính tổng,đếm và in các phần tử là số lẻ hoặc chia hết cho 7. In Tổng, Đếm. Help meee

Question

Viết chương trình nhập mảng số nguyên A1,..,An(N<=150).In mảng A.Tính tổng,đếm và in các phần tử là số lẻ hoặc chia hết cho 7. In Tổng, Đếm. Help meeeeeeeeee với hứa sẽ cho 5 sao mờ

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-08-16T04:04:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:06:32+00:00

  Program Hotboy;

  Uses crt;

  Var A:array[1..150] of integer;

  I,n,S,dem : longint;

  Begin

  Clrscr ;

  S:=0;

  Write(‘nhap so n’); readln(n);

  For i:=1 to n do 

  Begin

  Write(‘A[‘,i,’]’); readln(A[i]); 

  End;

  For i:=1 to n do

  S:=S+ A[i] ; 

  Writeln(‘Tong la’,S); 

  For i:=1 to n do

  Begin

  If (A[i] mod 2<>0) or (A[i] mod 7=0) then inc(dem); 

  Writeln(‘ co so phan tu le hoac chia het la 7 la’,dem);

  End;

  Readln

  End.

  0
  2021-08-16T04:06:50+00:00

  Program in_tong_va_dem;
  uses crt;
  var A:array[1..150] of integer;
      i,s,n,d:integer;
  begin
      clrscr;
      s:=0;
      writeln(‘so phan tu la: ‘);readln(n);
      for i:= 1 to n do
          begin
          writeln(‘nhap ptu thu ‘,i,’: ‘);
          readln(A[i]);
          end;
      write(‘cac ptu la so le, chia het cho 7 la: ‘);
      for i:= 1 to n do
          if (A[i] mod 2 = 1) or (A[i] mod 7 = 0) then
              begin
              write(A[i],’ ‘);
              d:=d+1;
              s:=s+A[i];
              end;
      writeln;
      writeln(‘co ‘,d,’ ptu la so le hoac cac ptu chi het cho 7′);
      writeln(‘Tong la:’,s);
      readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )