Viết chương trình nhập N phần tử các số nguyên A1, A2,…,AN. Đếm các phần từ thỏa điều kiện (36 < Ai < 99). Yêu cầu: Phân tích bài toán thành các thao

Question

Viết chương trình nhập N phần tử các số nguyên A1, A2,…,AN. Đếm các phần từ thỏa điều kiện (36 < Ai < 99). Yêu cầu: Phân tích bài toán thành các thao tác nhỏ. Viết chương trình theo hướng lập trình cấu trúc (chương trình con)

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-07-13T09:03:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:05:07+00:00

  Phân tích bài toán:

  input: N phần tử các số nguyên A1,A2,…AN

  output: Đếm các phần từ thỏa điều kiện (36<Ai< 99)

  b1: nhập n

  b2: nhập mảng

  b3: dùng for..do duyệt từng phần tử xem có thỏa mãn điều kiện hay không

  b4: xuất kết quả

  chương trình:

  uses crt;

  var a: array[1..100] of integer;

  n,i,d: integer;

  procedure nhap_dem;

  var a: array[1..100] of integer;

  i,n,d: integer;

  begin

  write (‘nhap n: ‘);  readln (n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write (‘nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);  readln (a[i]);

  if (a[i]>36) and (a[i]<99) then d:=d+1;

  end;

  end;

  begin

  clrscr;

  nhap_dem;

  writeln (‘co ‘,d,’ phan tu thoa man dieu kien’);

  readln;

  end.

  0
  2021-07-13T09:05:47+00:00

  Xác định bài toán:

  Input: Dãy A[1..n]

  Output: Số lượng phần tử >36 và <99

  Mô tả thuật toán:

  Bước 1: Nhập dãy A[1..n]

  Bước 2: cnt <- 0

  Bước 3: i <- 1 to n

  Nếu A[i] > 36 và A[i] < 99 thì cnt <- cnt + 1

  Bước 4: Xuất cnt và kết thúc chương trình

  Chương trình:

  Program Mang;
  Uses crt;
  Var A: array[1..1000] of longint;
      n: longint;
  Procedure Nhap;
  Var i: longint;
  Begin
          Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
          For i:=1 to n do
          Begin
                  Write(‘A[‘,i,’] = ‘);
                  Readln(A[i]);
          End;
  End;

  Procedure xuli;
  Var cnt, i: longint;
  Begin
          cnt := 0;
          For i:=1 to n do
                  If (A[i] > 36) and (A[i] < 99) then inc(cnt);
          Write(cnt);
  End;

  Begin
          Clrscr;
          Nhap;
          Xuli;
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )