Viết chương trình nhập số nguyên dương N từ bàn phím hãy kiểm tra xem N có là số nguyên tố hay không?

Question

Viết chương trình nhập số nguyên dương N từ bàn phím hãy kiểm tra xem N có là số nguyên tố hay không?

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-08-11T10:18:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:19:25+00:00

  uses crt;

  var i.n.d:iinteger;

  begin

  clrscr;

  readln(n);

  d:=0;

  for i:=1 to n do if n mod i=0 then d:=d+1;

  if d=2 then write(n,’ la snt’) else write(n,’ k l snt’);

  readln

  end.

  0
  2021-08-11T10:19:51+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,N,nt:integer;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so N: ‘); readln(N);

       nt:=0;

     for i:=1 to n do

       if n mod i=0 then nt:=nt+1;

     if nt=2 then writeln(N,’ la so nguyen to’)

                  else writen(N,’ khong la so nguyen to’);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )