viết chuơng trình : nhạp tổng và tỉ số 2 số cho biết 2 số đó

Question

viết chuơng trình : nhạp tổng và tỉ số 2 số cho biết 2 số đó

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-07-30T08:08:34+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:09:41+00:00

  Program NN;
  Uses crt;
  Var a,b,c: longint;
  Begin
          Clrscr;
          Write(‘Nhap tong va ti so: ‘); Readln(a,b,c);
          Writeln(‘So thu nhat = ‘,a div (b+c)*b);
          Write(‘So thu hai = ‘,a div (b+c)*c);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )