Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 xâu k quá 200 kí tự. Đưa ra màn hình số từ có trong xâu.

Question

Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 xâu k quá 200 kí tự. Đưa ra màn hình số từ có trong xâu.

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-08-09T16:19:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:20:22+00:00

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
      string s;
      int a=1;
      getline(cin,s);
      for(int i=0;i<s.size();i++){
          if(s[i]==’ ‘){
              a+=1;
          }
      }
      cout<<“So tu co trong cau: “<<a;
      //samon247
      return 0;
  }

  0
  2021-08-09T16:20:57+00:00

  uses crt;
  var
  st : string;
  i : integer;
  begin
  write(‘Nhap xau:’); readln(st);
  write(‘So tu co trong xau la :’, length(st));
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )