viết chương trình nhập từ bàn phím dãy số nguyên N (N<=100). In ra màn hình dãy số vừa nhập

Question

viết chương trình nhập từ bàn phím dãy số nguyên N (N<=100). In ra màn hình dãy số vừa nhập

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-07-12T12:36:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T12:37:37+00:00

  program day_so;

  uses crt;

  var A:array[1..100] of integer;

        n,i:integer;

  begin

        clrscr;

        write(‘Nhap N= ‘);  readln(n);

        for i:=1 to n do

              begin

                    write(‘Nhap so thu ‘,i,’: ‘); readln(A[i]);

              end;

        write(‘Day so la: ‘);

        for i:=1 to n do write(A[i],’ ‘);

        readln;

  end.

  0
  2021-07-12T12:37:45+00:00

  program bt;

  uses crt;

  var a: array[1..100] of byte;

        i, N: byte;

  begin

    clrscr;

    write(‘Nhap do dai day so la:’); readln(N);

    for i := 1 to N do begin

      write(‘Nhap a[‘,i,’]=’);

      readln(a[i]);

    end;

    writeln(‘Day so vua nhap la:’);

    for i := 1 to n do write(a[i]);

    readln

  end.

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )