Viết chương trình nhập vào 1 xâu bất kì từ bàn phím. In xâu đó ra màn hình

Question

Viết chương trình nhập vào 1 xâu bất kì từ bàn phím. In xâu đó ra màn hình

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-08-11T10:43:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:44:53+00:00

  uese crt;

  var t:string;

  begin

  clrscr;

  writeln(‘Nhap xau:’); readln(t);

  writeln(‘Xau vua nhap la:’);

  write(t);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-11T10:45:11+00:00

  program oken;
  uses crt;
  var s: string;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap 1 xau: ‘); readln(s);
      writeln(‘xau vua nhap: ‘,s);
      readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )