Viết chương trình nhập vào 1 xâu s bất kì a. in ra màn hình độ dài xâu s b. in ra màn hình xâu s theo thứ tự c. in ra màn hình xâu s gồm các kí tự đã

Question

Viết chương trình nhập vào 1 xâu s bất kì
a. in ra màn hình độ dài xâu s
b. in ra màn hình xâu s theo thứ tự
c. in ra màn hình xâu s gồm các kí tự đã in hoa

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-08-09T23:48:31+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:50:11+00:00

  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
      string s;
      getline(cin,s);
      cout<<s.size()<<endl; // in ra độ dài xâu s
      for(int i=s.size()-1;i>0;i–){
          cout<<s[i]; // in ra xâu s theo thứ tự ngược lại
          if(s[i]>=’a’&&s[i]<=’z’){
              s[i]-=32; //in hoa xâu s
          }
      }
      cout<<“\n”<<s; // in ra xâu s đã in hoa
      //samon247
      return 0;
  }

  0
  2021-08-09T23:50:25+00:00

  uses crt;
  var s : string;
  i : integer;
  begin clrscr;
  write(‘Nhap xau :’); readln(s);
  writeln(‘Do dai xau la :’,length(s));
  for i:=length(s) downto i do write(s[i]);
  for i:=1 to length(s) do if s[i]=upcase(s[i]) then write(s[i]:3);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )