viết chương trình nhập vào 1 xâu, sau đó loại bỏ cách kí tự khoảng trắng rồi in ra màn hình

Question

viết chương trình nhập vào 1 xâu, sau đó loại bỏ cách kí tự khoảng trắng rồi in ra màn hình

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-08-17T06:22:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:24:02+00:00

  Program oken;

  uses crt;

  var xau : string;

         i : longint;

  begin

    clrscr;

    write (‘Nhap vao 1 xau: ‘); readln (xau);

    for i:=1 to length(xau) do

           if (xau[i] <> ‘ ‘) and (xau[i + 1] = ‘ ‘) then delete(xau, i+1, 1);

    writeln(xau);

    readln;

  end.

  0
  2021-08-17T06:24:49+00:00

  program baitap;

  uses crt;

  var S : string;

         i : byte;

  begin

    clrscr;

    write (‘Nhap xau :’);

    readln ( S );

    for i := 1 to length( S ) do

           if ( S[i] <> ‘ ‘ ) and ( S[i + 1] = ‘ ‘ ) then delete ( S, i+1, 1 );

    write ( S );

    readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )