viết chương trình nhập vào 1 dãy n số . tìm ra số lớn nhất trong dãy vừa nhập

Question

viết chương trình nhập vào 1 dãy n số . tìm ra số lớn nhất trong dãy vừa nhập

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-08-12T02:39:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:40:34+00:00

  uses crt;
  var A:array[1..1000] of integer;
      i,n,max:integer; 
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap n: ‘); readln(n);
     for i:=1 to n do
     begin
        write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘);
        readln(A[i]);
     end;
     max:=A[1];
     for i:=2 to n do if A[i]>max then max:=A[i];
     writeln;
     write(‘So lon nhat trong day vua nhap la: ‘,max);
     readln
  end.

  0
  2021-08-12T02:40:45+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,max:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘nhap mang a[‘,i,’]:=’);readln(a[i]);

  end;

  max:=a[1];

  for i:=2 to n do

  if max<a[i] then max:=a[i];

  writeln(max);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )