Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N và cho biết N có phải số nguyên tố không Giúp mình

Question

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên N và cho biết N có phải số nguyên tố không
Giúp mình

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-08-16T16:42:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:43:55+00:00

  Program BTH;
  uses crt;
  var n:word;
  i,k:longint;
  Begin
          clrscr;
          Write(‘Nhap so can kiem tra: ‘);readln(n);
          k:=0;
          For i:=2 to n-1 do
          Begin
                  If n mod i=0 then k:=k+1;
          end;
          If (n=1) or (n=0) then writeln(n,’ khong phai la so nguyen to’) else
          If k=0 then writeln(n,’ la so nguyen to’) else
          If k>0 then writeln(n,’ khong phai la so nguyen to’);
          readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )